Barion Pixel

Könyvkiadás & kereskedelem ‒ Grafikai tervezés & nyomdai szolgáltatások

Terményszárítás

3655 Ft

Szerző(k), szerkesztő(k): Beke János
Kiadó: Agroinform Kiadó
Oldalszám: 420
Méret: 168×238 mm
Kategóriák:

Leírás

Tartalom

A szá­rí­tá­si fo­lya­ma­tok op­ti­má­lis fel­té­te­lei­nek megál­la­pí­tá­sa csak ala­pos el­mé­le­ti meg­fon­to­lá­sok és megala­po­zott kí­sér­le­ti vizs­gá­la­tok alap­ján le­het­sé­ges. A szer­ző össze­fog­lal­ja a víz­el­vo­nás el­mé­le­ti alap­jait és a ku­ta­tá­si ered­mé­nyek is­me­re­té­ben tan­köny­vé­vel hoz­zá­já­rul a gya­kor­la­ti szá­rí­tá­si el­já­rá­sok el­sa­já­tí­tá­sá­hoz.

További információk

Tömeg 0,85 kg
Méretek 168 × 238 mm
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email