Barion Pixel

Könyvkiadás & kereskedelem ‒ Grafikai tervezés & nyomdai szolgáltatások

Természetvédelem, környezetgazdálkodás

1440 Ft

Szerző(k), szerkesztő(k): Madarassy Anikó
Kiadó: Agroinform Kiadó
Oldalszám: 128
Méret: 125×205 mm

Leírás

Tartalom

A kötet közérthetően, de hitelesen mutatja be Magyarország természeti környezetének legfontosabb jellemzőit, jelenlegi állapotát és a környezetgazdálkodás elvét, a természeti erőforrások használatára épített mezőgazdálkodás új megoldásait. Szem előtt tartja az EU-s követelményeket, igyekszik világos eligazítást adni annak útvesztőiben.

Tar­ta­lom

1. Bevezetés
2. A ter­mé­szet, természetmegőrzés, ter­mé­szet­vé­de­lem fo­ga­lom­kö­re, cél­jai és ele­mei
3. A kör­nye­zet­gaz­dál­ko­dás fo­ga­lom­kö­re, cél­jai és ele­mei
4. Ma­gyaror­szág vé­dett ter­mé­sze­ti ér­té­kei­nek leg­fon­to­sabb ada­tai
5. Hazánk vé­dett ter­mé­sze­ti ér­té­kei­nek és élőhe­lyei­nek ál­la­po­ta
Vé­dett ter­mé­sze­ti ér­té­kek
Ma­gyaror­szág leg­fon­to­sabb élôhe­lyei

6. A ter­mé­szet­vé­de­lem és a mezőgaz­dál­ko­dás kap­cso­la­ta
7. A ter­mé­szet­vé­de­lem és a mezőgaz­dál­ko­dás össze­han­go­lá­sá­nak Eu­ró­pai Uniós és ha­zai
gya­kor­la­ta
Eu­ró­pai uniós gya­kor­lat
A ha­zai hely­zet

8. A Nem­ze­ti Ag­rár-kör­nye­zet­vé­del­mi Prog­ram
9. Az ÉTT rend­szer vár­ha­tó ha­tá­sai
Ter­mé­szet- és táj­vé­de­lem
Mezőgaz­da­ság
Te­rü­let- és vi­dék­fej­lesz­tés
Mellékletek
Irodalom

További információk

Tömeg 0,3 kg
Méretek 125 × 205 mm
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email