Barion Pixel

Könyvkiadás & kereskedelem ‒ Grafikai tervezés & nyomdai szolgáltatások

Sommelier – A jövő hivatása

2755 Ft

Kiadó: Agroinform Kiadó
Oldalszám: 112
Méret: 168×238 mm
Kategóriák ,

Leírás

Tartalom

Technikák a hivatásos borpincérek számára

Kulináris élvezeteink nem merülnek ki egy-egy jó sült vagy desszert elfogyasztásában, hiszen nem mindegy, hogy az adott ínyencségek mellé milyen italokat fogyasztunk.

A borokat kedvelő, azonban köztük eligazodni nem tudó vendégek számára olykor nehézséget jelent a megfelelő minőségű bor kiválasztása. Ebben segíthet nekik a sommelier, azaz a borok hivatásos és szakavatott pincére. Azonban hazánkban még nincs megfelelő sommelier-képzés, aminek egyik fő oka a megfelelő tankönyv hiányában is kereshető.

Ezt az űrt hivatott betölteni a Sommelier — a jövő hivatása című szakkönyv az ASI, a Nemzetközi Sommelier Szövetség ajánlásával és támogatásával.

Színes, igényes fotókkal illusztrált oldalak, az eredetiből fordítva.

Világos és átlátható tematika:
Az italok menedzselésének szakismeretei
A Sommelier eszközei
A dekantálás

Tartalomjegyzék

Bo­ros idé­ze­tek
Elő­szó

EL­SŐ RÉSZ
A 2000-es évek sommelier-je
Mi a sommelier?
Az ASI-ban tö­mö­rü­lő nem­ze­ti szö­vet­sé­gek
A sommelier – napjainkban
A sommelier szakképzettsége
A vi­sel­ke­dés
A szak­mai ké­pes­sé­gek
Mi­ért al­kal­maz­nak sommelier-t?

MÁ­SO­DIK RÉSZ
Az ita­lok kezelésének szak­is­me­re­tei
A költ­ség­ve­tés és a mar­ke­ting te­vé­keny­ség
A borpin­ce áru­el­lá­tá­sa és me­ne­dzse­lé­se
A bo­rok be­szer­zé­se
A pin­ce me­ne­dzse­lé­se
A pin­ce
Az ide­á­lis pin­ce
A bor­lap
Az ét­lap
A bor
A bor el­adá­sa az ét­te­rem­ben
Ven­dég­tí­pu­sok
A kós­to­lás
Az éte­lek és a bo­rok pá­ro­sí­tá­sa
A sommelier esz­kö­zei
A kós­to­ló csé­sze
A kós­to­ló po­hár
A du­gó­hú­zó
A bo­rko­sár
A dekantáló karaf
A pezs­gős-du­gó la­zí­tó
A pezs­gő le­zá­ró dugó
A gyor­san le­ol­vas­ha­tó hőmé­rő
A bor­os vö­dör
A bor-ko­csi
A po­hár
A po­ha­rak tisz­tí­tá­sa
A pa­lack
A du­gó

HAR­MA­DIK RÉSZ: A FEL­SZOL­GÁ­LÁS
A bor fel­szol­gá­lá­sa
A bor fel­szol­gá­lá­si hő­mér­sék­le­te
Mi­kor szol­gál­juk fel a bort?
A bo­rok, ame­lye­k „nem ízlenek” a vendégnek
A dekantálás
A dekantáló karaf hasz­ná­la­ta
„Egyéb” ita­lok fel­szol­gá­lá­sa
A szi­va­rok
A fő mé­re­tek
Az előké­szí­tés
A szivar fel­szol­gá­lása
A „Vi­lág leg­jobb sommelier”-je egy vi­lág­ver­seny tük­ré­ben
A vi­lág­ver­seny fel­ada­ta
„A vi­lág leg­jobb sommelier-inek arany­al­bu­ma”
Nem­zet­kö­zi ver­se­nyek

További információk

Tömeg 0,35 kg
Méretek 168 × 238 mm
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email