Barion Pixel

Könyvkiadás & kereskedelem ‒ Grafikai tervezés & nyomdai szolgáltatások

Levelek a tudás fájáról

2360 Ft

Szerző(k), szerkesztő(k): Chikán Ágnes
Kiadó: Agroinform Kiadó
Oldalszám: 176
Méret: 120×200 mm
Kategóriák:

Leírás

Tartalom

Beszélgetések hívő természetkutatókkal

„Nincs em­ber, aki, előbb vagy utóbb, ne gon­dol­kod­na el az élet értel­mén, azon, hon­nan jö­vünk, hová tar­tunk… De elég érez­ni is azt, hogy va­la­mi egy­re in­kább hiány­zik min­den­nap­jaink­ból: a rend, a csend, a meg­nyug­vás. Hova, ki­hez for­dul­ha­tunk eb­ben az ér­ték­rend­jé­ben oly ku­sza, te­kin­tély­tisz­te­let nél­kü­li, za­jos és nyug­ta­lan vi­lág­ban? Sze­ren­csé­re van­nak közöt­tünk olyan, tel­je­sít­mé­nyük­kel megbecsülést kivívott, hi­telt ér­dem­lő em­be­rek, akik tud­ják a vá­laszt. Olyan ön­ma­guk­kal, a vi­lág­gal, Isten­nel har­mó­niá­ban élő tu­dó­sok, akik ma­guk már vé­gig­jár­ták a hit és a rá­ció két­sé­gek­kel ki­kö­ve­zett út­ját, míg­nem a ket­tő egyé­ni éle­tük­ben egyet­len biz­ton­sá­gos sztrá­dá­vá nem szé­le­se­dett.”

Ti­zen­két ter­mé­szet­­kuta­tó­val ült le be­szél­get­ni Chikán Ág­nes, Sze­ge­den élő újság­író. A szerző új, a hit és a ter­mé­szet­tu­do­mány kap­cso­la­tát bon­col­ga­tó kö­te­tét a Pél­da­beszé­dek­bôl vett idézet­tel ajánl­ja az ér­dek­lő­dők – ateis­ták, is­ten­ke­re­sők és hívők – fi­gyel­mé­be: „Hajtsd fü­le­det, és hall­gasd a böl­csek­nek be­szé­deit…!”

További információk

Tömeg 0,25 kg
Méretek 120 × 200 mm
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email